Prekių pirkimo-pardavimo sutartis  

Prekių pirkimo-pardavimo  ir garantinio aptarnavimo sutartis {ORDER_NR}

Mes,
UAB „SKYTECH.LT“ (į. k. 302419473, PVM mokėtojo kodas LT100004843010, buveinės adresas Pylimo g. 29, Vilnius), kuriai priklauso interneto svetainė (parduotuvė) skytech.lt (toliau sutarties tekste - Pardavėjas), ir ______________________________________, (toliau sutarties tekste – Pirkėjas) remiantis sudaryta prekių pirkimo-pardavimo preliminariąja (užsakymo) sutartimi Nr. {ORDER_NR} sudarėme šią Pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinkant su šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis bei susitarėme:

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1.1. Šia Sutartimi yra įtvirtinamas prekių pirkimas-pardavimas, kuris atliekamas Pardavėjo prekybos salone (parduotuvėje) arba kitoje Pirkėjo nurodytoje vietoje ir kuris buvo inicijuotas preliminariąja pirkimo-pardavimo sutartimi, Pirkėjui pateikiant išankstinį užsakymą Nr.{ORDER_NR}
1.2. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui priimant pateiktas prekes po apžiūrėjimo bei susipažinimo su jų savybėmis bei pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą ar kitą prekių gavimą įrodantį dokumentą (akceptas) ir atsiskaitant už jas Preliminariojoje prekių pirkimo – pardavimo (Užsakymo) sutartyje nustatyta kaina ir tvarka (pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas ).Prekių įteikimas (priėmimas) yra esminė pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sąlyga: pirkimo pardavimo sutartis laikoma nesudaryta tol, kol prekės nėra perduotos (LR CK 6.173 str., LR CK 6.181 str. 1 ir 5 d., LR CK 6.351 str. LR CK 6.356 str. 2d).
1.2.1. Tuo atveju, jei pirkimo-pardavimo sutartis atitinka vartojimo sutarčių kriterijus, bei yra sudaroma pagal svetainėje skytech.lt sudarytą Preliminariąją užsakymo sutartį, o Vartotojas pageidauja, kad užsakytos Prekės būtų pristatomos į jo nurodytą vietą (ne Pardavėjo prekybos saloną), laikoma, kad yra sudaroma Nuotolinė sutartis (LR CK 6.2288 str). Sutartis laikoma sudaryta (pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas) nuo daiktų įteikimo Pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui momento (priimant pateiktas prekes, pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktą ar kitą prekių gavimą įrodantį dokumentą).
1.2.2. Tuo atveju, jei pirkimo-pardavimo sutartis yra tik inicijuojama ryšio priemonėmis, sudarant Preliminariąją užsakymo sutartį interneto svetainėje skytech.lt arba užsakant ir rezervuojant prekes kitomis ryšio priemonėmis, tačiau galutinai ši pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma Pardavėjo prekybos salone, prieš ją sudarant Pirkėjui apžiūrint prekes bei susipažįstant su jų pobūdžiu - ji nėra laikoma Nuotoline sutartimi ir jai taikomi bendri pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų prekybai skirtose vietose, reikalavimai.
1.3. Ši Sutartis yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekėms suteikiamos garantijos bei jų grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

2 straipsnis. Sutarties objektas
2.1. Šia Sutartimi Pardavėjas perduoda Pirkėjo norimas įsigyti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytą kainą. Tikslūs prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, kainos bei ribotos gamintojo garantijos terminas pateikiami sutarties Priede Nr. 1 (priėmimo-perdavimo aktas), kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
2.2. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui, ar jo įgaliotam atstovui, tinkamai atsiskaičius už priimamas prekes.

3. straipsnis. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę individualiai aptarti šios sutarties vieną ar kelias sąlygas, informuojant apie tai Pardavėją raštu prieš sudarant šią Sutartį. Pirkėjo iniciatyva pakeista ir Pardavėjo patvirtinta Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir pasirašoma raštu. Tokia rašytinė sutartis turi viršenybę prieš šią elektroninę sutartį.
3.2. Jei, sudarant užsakymą, Pagrindinės sutarties sudarymo vieta buvo nurodytas vienas iš Pardavėjo prekybos salonų (prekybai skirta vieta), kur Pirkėjui suteikiama galimybė perkamą prekę apžiūrėti ir prieš įsigyjant gauti apie ją informacijos, Pirkėjas, pasinaudodamas šia teise, gali pareikalauti, kad Pardavėjas, dalyvaujant Pirkėjui, patikrintų daiktus arba pademonstruotų, kaip juos naudoti, jeigu tai yra įmanoma atsižvelgiant į daiktų pobūdį ir mažmeninės prekybos taisykles. Pirkėjui nepasinaudojus šia teise prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, papildomos prekių grąžinimo teisės (išsk. numatytas LR teisės aktuose) nėra suteikiamos.
3.3. Sudarant Vartojimo sutarčių kriterijams atitinkančią Nuotolinę sutartį (Sutarties 1.2.1 punktas) Pirkėjui-Vartotojui suteikiama teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešant apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Pagrindinės Sutarties sudarymo momento. Ši teisė įgyvendinama remiantis Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nuostatomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka (LR CK 6.22810-11). Jeigu Pirkėjas viena pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyja keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (visų viena sutartimi nusipirktų prekių) arba dalinai (tik kai kurių viena sutartimi įsigytų prekių). Nurodytas 14 dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su Pirkėjo prekių perdavimu Pardavėjui ar trečiai šaliai (saugojimui, įvertinimui ir t.t.). Šia teise negalima pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais (LR CK 6.22810 str.).
3.3.1. Pasinaudojus sutarties 3.3 punkte įtvirtinta grąžinimo teise, Pirkėjas, nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo dienos, turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Prekių grąžinimo išlaidos atitenka Pirkėjui. Nepateikus prekių per nurodytą terminą sutarties atsisakymo prašymas yra atmetamas.
3.3.2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti sutarties 3.3. punkte įtvirtinta teise, jeigu sutartis (ar jos dalis) sudaryta dėl:
    - supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
    - laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
    - skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;
    - paslaugų teikimo, kai Pirkėjo sutikimu sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus šio 14 dienų terminui;
    - prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;
    - kitais atvejais, kai pirkimo–pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (LR CK 6.22810).
3.3.3. Sutarties 3.3. punkte įtvirtinta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik jeigu prekė nebuvo naudojama (įskaitant bandymus ar testavimus, išskyrus veikimo nustatymą), sugadinta, arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdo Pirkėjui pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.
3.3.4. Pagal 3.3 punktą grąžinamų prekių ar jų pakuotės pažeidimai neturi mažinti prekės vertės, tai yra negali būti prekės išvaizdos pasikeitimų, dėl kurių Pardavėjas negalėtų tinkamai vykdyti Sutarties 9.2. nuostatos, kuomet grąžinta prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisės į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą. Tokios prekės gali būti grąžinamos tik Pardavėjui sutikus ir Pirkėjui kompensuojant prekės nuvertėjimo skirtumą. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
3.3.5 Pagal 3.3 punktą Pirkėjui grąžinant prekę su grįžtamais pažeidimais (nešvarumai, pirštų antspaudai, išvynioti laidai, netvarkingas pakavimas, aktyvuota programinė įranga ar palikta asmeninė informacija ir pan.), ji priimama tik Pardavėjui sutikus ir Pirkėjui padengiant prekinės išvaizdos atstatymo ir prekių paruošimo pardavimui išlaidas, kurios priklauso nuo pažeidimų pobūdžio ir yra nustatomos Pardavėjo. Pirkėjui atsisakius dengti šias išlaidas arba tais atvejais kai grąžinamos prekės yra su negrįžtamais pažeidimais (grąžinama prekė yra sugadinta, buvo naudojama, pakuotės ar prekės pažeidimai nebuvo būtini norint apžiūrėti prekę), prašymas dėl prekės grąžinimo nėra tenkinamas, o Pirkėjas privalo pasiimti prekę ar pasirūpinti jos grąžinimu savo sąskaita. Neatsiėmus prekės per 14 d. nuo Pardavėjo atsakymo gavimo, taikomas prekės saugojimo mokestis (1% prekės vertės už kiekvieną pradelstą dieną). Neatsiėmus prekės per 100 d. nuo saugojimo mokesčio skaičiavimo pradžios, prekės nuosavybės teisė pereina Pardavėjui ir Pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti ir ją utilizuoti.

4 straipsnis. Pirkėjo įsipareigojimai
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas sutartyje nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas, priimant prekes, privalo jas apžiūrėti ir patikrinti, griežtai laikantis šios Sutarties 8.1 punkto nurodymų.
4.3. Nustačius prekės(-ių) trūkumų ar kitų neatitikimų sutarčiai, Pirkėjas nedelsiant privalo nutraukti daikto eksploataciją ir ne vėliau nei per 3 dienas nuo trūkumo nustatymo kreiptis į Pardavėją. Priešingu atveju, Pardavėjas neatsako už prekės žuvimo, susigadinimo ar naujų trūkumų atsiradimo riziką, bei turi teisę atsisakyti visiškai ar iš dalies patenkinti Pirkėjo reikalavimus pakeisti daiktus, šalinti daiktų trūkumus ar nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkėjui pažeidus savo pareigą, nebeįmanoma įvykdyti jo reikalavimų arba tų reikalavimų įvykdymas pareikalautų nepaprastai didelių Pardavėjo išlaidų, palyginti su tomis, kurių Pardavėjas būtų turėjęs, jei Pirkėjas būtų tinkamai pranešęs Pardavėjui apie sutarties pažeidimą (LR CK 6.348).

5 straipsnis. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę nevykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, jei Pirkėjas pažeidžia ar nevykdo šios sutarties nuostatų. Pirkėjui pašalinus pažeidimus, Pardavėjo įsipareigojimai galioja toliau.
5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti skytech.lt interneto svetainės (parduotuvės) veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6 straipsnis. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui jo užsakytas prekes į jo nurodytą Pardavėjo prekybos saloną, suteikiant Pirkėjui galimybę apžiūrėti prekes ir sudaryti šią Sutartį.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Pristatymo taisyklėse nurodytomis sąlygomis, jei Pirkėjas pageidauja sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ne prekybai skirtose patalpose.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui prisijungimo prie savitarnos puslapio interneto svetainėje skytech.lt duomenis, suteikiant Pirkėjui galimybę stebėti užsakymo vykdymo eigą, siųsti elektroninius pranešimus, bei gauti priėjimą tiek prie šios, tiek prie Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties bei garantinio aptarnavimo taisyklių elektroninių kopijų.

7 straipsnis. Sutarties kaina ir jos apmokėjimas
7.1. Šios Sutarties kaina yra lygi visų Pardavėjo salone perkamų ar užsakyme esančių prekių ir paslaugų kainų ir prekių pristatymo kainos sumai (toliau – Sutarties kaina). Prekių kainos pateiktos Pardavėjo prekybos salonuose bei interneto svetainės (parduotuvės) skytech.lt prekių kataloge. Prieš sudarant Sutartį, Pirkėjas turi teisę prašyti pakeisti pirkimo-pardavimo sutarties kainą, jei Sutarties sudarymo momentu užsakytų pagal Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį prekių kaina pasikeitusi, tačiau Pardavėjo atsisakymas tenkinti tokį Pirkėjo prašymą negali būti traktuojamas kaip Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymas.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui tinkamai sumokėti Preliminariosios Sutarties kainą Pirkėjo pasirinktu Taisyklėse numatytu būdu iki prekių perdavimo (tai yra Sutarties sudarymo momento) arba prekių perdavimo metu.

8 straipsnis. Prekių pristatymas ir atsiėmimas. 
8.1. Pirkėjas privalo apžiūrėti prekes Pardavėjo salone prieš jas perkant (priimant), paliekant pastabą(-as) apie užfiksuotus pažeidimus (jei tokių yra) prekės pirkimo ar/ir perdavimo dokumentuose, kai pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma Pardavėjo salone (prekybai skirtoje vietoje). Jei prekės pristatomos Pirkėjui į jo nurodytą vietą, jis privalo apžiūrėti prekes jų gavimo momentu, dalyvaujant siuntų tarnybos atstovui (kurjeriui), o aptikus siuntos bei prekių pažeidimų, pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei užpildyti pakuotės (siuntos) pažeidimo aktą arba atsisakyti priimti siuntą, informuojant Pardavėją apie įvykį per 24 val.
8.2. Jei Pirkėjas, priimdamas prekes, nepalieka pastabų ir neužpildo pakuotės (siuntos) pažeidimo akto, bei neinformuoja Pardavėjo apie pažeidimus, laikoma, kad perduotos prekės neturėjo pastebimų pažeidimų (trūkumų) už kuriuos atsako Pardavėjas, kadangi Pardavėjas neprivalo garantuoti, kad prekė(-ės) neturi paslėptų trūkumų, jeigu Pirkėjas žino apie juos arba jie yra tiek akivaizdūs, kad bet koks atidus pirkėjas būtų juos pastebėjęs be jokio specialaus tyrimo ar įrangos (LR CK 6.333 str.).

9 straipsnis. Prekėms taikomos garantijos
9.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos kiekvienos prekės pavadinime ir (arba) aprašyme Pardavėjo svetainės (parduotuvės) skytech.lt kataloge arba informaciniuose bukletuose Pardavėjo salonuose. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės pavadinime.
9.2. Jei Pirkėjas turi prekei(-ėms) papildomų jam aktualių reikalavimų, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, kad jie būtų įtraukti į pirkimo-pardavimo sutarties tekstą. Jei tokių reikalavimų pirkimo-pardavimo sutartyje užfiksuota nėra, laikoma, kad jokių specifinių reikalavimų Pirkėjas neturėjo, o prekei(-ėms) bus taikomi įprastiniai įstatymo numatyti, bei gamintojo nustatyti reikalavimai.
9.3. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai yra nauji ir nenaudoti, išskyrus atvejus kai prekės aprašyme arba pavadinime yra pateikiama informacija apie tai, kad prekė yra nenauja, parduodama iš ekspozicijos, grąžinta iš kito pirkėjo arba buvo naudojama arba taisoma (angl. Refurbished, Remarketed arba sutrumpintai Rmkt). Jei prekė turi pažeidimų ir Pardavėjas apie tai žino, jis privalo pateikti šią informaciją Pirkėjui prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
9.4. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, tai yra turi tas savybes, kurių Pirkėjas gali protingai tikėtis, kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Pardavėjas garantuoja perduodamų daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą LR CK 6.333, 6.363 str.), nenustatant daiktų kokybės garantijos termino (LR CK 6.335).
9.5. Pardavėjas negarantuoja Pirkėjui, kad skaitmeninės technikos ir elektronikos ar kituose sudėtinguose įrenginiuose (dėl jų prigimties bei gamybos technologijos), net ir tinkamai juos eksploatuojant, neatsiras gedimų ar kitų perdavimo metu neegzistavusių trūkumų. Tokie atsirandantys gedimai ir trūkumai nėra siejami su prekės atitikimu sutarčiai ir šalinami šios Sutarties bei LR teisės aktų nustatyta tvarka.
9.6. Pardavėjas yra atsakingas už bet kokį daikto neatitikimą sutarčiai, buvusį daikto perdavimo metu 24 mėn. nuo daikto perdavimo momento (LR CK 6.333, 6.363), jeigu Pirkėjas įrodo, kad neatitikimai atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo (LR CK 6.333). Jei sudaroma Sutartis atitinka vartojimo sutarties kriterijus, prekės trūkumai, išaiškėję per 6 mėnesius nuo prekės perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo Pirkėjui metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su prekės ar jos trūkumo pobūdžiu, arba jei Pardavėjas įrodo, kad perdavimo metu trūkumų prekė(s) neturėjo.
9.7. Pardavėjo parduodamoms prekėms jų gamintojai gali nustatyti terminą (išduodant atitinkamą garantinę pažymą), per kuri gamintojas (ar jo įgalioti atstovai) įsipareigoja neatlygintinai šalinti atsirandančius prekės trūkumus arba keisti prekes neprastesnių savybių analogiškomis, kuomet trūkumo pašalinti neįmanoma. Šis įsipareigojimas vykdomas jei Pirkėjas eksploatuoja prekę pagal paskirtį, bei laikosi visų gamintojo nurodymų. Šis neatlygino trūkumo šalinimo įsipareigojimas (Sutartinė garantija) nėra siejamas su daikto atitiktimi sutarčiai ar jo kokybe. Jei gamintojas (ar jo atstovas) netinkamai vykdo arba negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių priežasčių, jis išrašo atitinkamą aktą (kreditavimo, nurašymo), kurį pateikus Pardavėjui, pastarasis privalo nutraukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, kuria buvo įsigyta prekė ir grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
9.8. Pirkėjas, nustačius prekės trūkumą(-us), turi teisę pasirinkti trūkumo(-ų) šalinimo būdą: Garantiją pagal įstatymą (9.4. punktas) arba Sutartinę neatlygintino trūkumų šalinimo (nemokamo serviso) garantiją (9.7. punktas). Pirkėjas, kartu su preke, privalo pateikti Pardavėjui, Gamintojui ar jo atstovui (priklausomai nuo pasirinkto trūkumo šalinimo būdo) visą būtiną informaciją, reikalingą pasirinktiems garantiniams įsipareigojimams įvykdyti. Pirkėjui neišreiškus savo apsisprendimo, arba kai Pirkėjo pasirinkta garantijos rūšis negali būti realizuota konkrečiomis sąlygomis (pvz. nepateikiami įrodymai, kad išaiškėjęs trūkumas egzistavo prekės perdavimo metu), Pardavėjas turi teisę (bet neįsipareigoja) savo iniciatyva parinkti teisingą (galiojantį) Pirkėjo interesų gynimo būdą, teikiant prioritetą gamintojo įsipareigojimams neatlygintinai pašalinti atsiradusius trūkumus. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas netinkamai pasirinko garantijos rūšį ar laiku nepateikė savo apsisprendimo.
9.9. Pirkėjas pateikia prekes garantiniam aptarnavimui bei jas atsiima savo sąskaita, išskyrus atvejus, numatytus LR teisės aktais arba kai įsigyta prekė yra nekokybiška. Pardavėjui atlikus garantinius įsipareigojimus ar Pirkėjui jų atsisakant, Pirkėjas privalo atsiimti prekę per 14 d. Neatsiėmus prekės per 14 d. nuo Pardavėjo atsakymo gavimo, taikomas prekės saugojimo mokestis (1% prekės vertės už kiekvieną pradelstą dieną). Neatsiėmus prekės per 100 d. nuo saugojimo mokesčio skaičiavimo dienos, prekės nuosavybės teisė pereina Pardavėjui ir jis turi teisę prekės nebesaugoti ir ją utilizuoti.
9.10. Pardavėjui (gamintojui) pradėjus vykdyti garantinius įsipareigojimus, Pirkėjas turi teisę pakeisti trūkumų šalinimo būdą tik Pardavėjui (gamintojui) sutikus ir kompensuojant tiesiogines Pardavėjo (gamintojo) patirtas išlaidas.
9.11. Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantinio aptarnavimo sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

10 straipsnis. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 11d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis "Mažmeninės prekybos taisyklėmis".
10.2. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota, su visais gamintojo pridedamais dokumentais, tvarkingai supakuota originalioje nepažeistoje pakuotėje su visomis originaliomis (ir pakavimo) medžiagomis bei nepažeistu ženklinimu. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (pastarasis reikalavimas nėra taikomas, jei grąžinama nekokybiška prekė). Nesilaikant nurodytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės.
10.3. Grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) bei raštišką prašymą grąžinti prekę.
10.4. Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus tik po to, kai autorizuotas servisas patvirtina, kad prekė yra tinkamos būklės, t.y. nenustatyta pažeidimų, sugadinimų, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.
10.5. Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai grąžinama gauta ne ta prekė ar kai pristatyta prekė yra nekokybiška.
10.6. Pirkėjas, norėdamas atsisakyti įsigytų prekių (pagal sutarties 3.3 punktą) ir pateikęs tokį prašymą Pardavėjui, privalo per 14 d. savo sąskaita pristatyti grąžinamas prekes į Pardavėjo atstovybę, o Pardavėjas, per 14 dienų nuo prekių gavimo privalo jas patikrinti ir, nenustačius prekių grąžinimo sąlygų pažeidimų, grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, kurios apmoka Pirkėjas. Jei užfiksuota prekių grąžinimo sąlygų pažeidimų, Pardavėjas privalo informuoti apie tai Pirkėją ir pasiūlyti atsiimti negalimas grąžinti prekes. Prekės gali būti pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, jei Pirkėjas pageidauja apmokėti prekių pristatymo išlaidas. Neatsiėmus prekių per 14 d. nuo Pardavėjo atsakymo gavimo, taikomas prekės saugojimo mokestis (1% prekės vertės už kiekvieną pradelstą dieną). Neatsiėmus prekių per 100 d. nuo saugojimo mokesčio skaičiavimo dienos, prekės nuosavybės teisė pereina Pardavėjui ir jis turi teisę prekių nebesaugoti ir jas utilizuoti.

11 straipsnis. Šalių atsakomybė
11.1. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei skytech.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie interneto svetainės (parduotuvės) naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šios Sutarties nuostatomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
11.3. Jei Pardavėjo interneto svetainėje (parduotuvėje) yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
11.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12 straipsnis. Nepaprastosios aplinkybės
12.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
12.2. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

13 straipsnis. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas interneto svetainėje (parduotuvėje) skytech.lt.
13.2. Tam tikrų akcijų vykdymo metu, Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams, perkantiems specialiu ženklu pažymėtas prekes, papildomų lojalumo taškų: SKY Eurų, kuriuos galima paversti nuolaida prekėms interneto svetainėje (parduotuvėje) skytech.lt. Išsami informacija, susijusi su SKY Eurų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygomis ir tvarka yra pateikta Pardavėjo svetainėje skytech.lt bei pirkimo vietose.
13.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą SKY Eurų sumą kitam pirkimui, o Pirkėjas pasinaudoja prekės grąžinimo teise, Pirkėjui aukščiau nurodytomis sąlygomis suteikta SKY Eurų suma yra anuliuojama. Tuo atveju, kai Pirkėjas išleidžia dalį ar visus aukščiau nurodytomis sąlygomis suteiktus SKY Eurus kitam pirkimui, panaudota SKY Eurų suma atimama iš už grąžinamą prekę Pirkėjui grąžintinos sumos.
13.4. Kai Pirkėjas įsigyją prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta grąžinimo teise, dovana turi būti grąžinama kartu su preke. Grąžinamai dovanai taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir grąžinamai prekei, o juos pažeidus, nuolaidos ar dovanos vertės piniginis ekvivalentas yra atimamas iš už Pirkėjo grąžinamą prekę grąžintinos sumos. Pardavėjas privalo aiškiai nurodyti suteikiamos nuolaidos dydį ar dovanos vertę, o Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pardavėjo siūlomos dovanos, prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.
13.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti SKY Eurų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, SKY Eurų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento.

14 straipsnis. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia šioje Sutartyje nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba per Pardavėjo interneto svetainės skytech.lt savitarnos puslapį.

15 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu, pasirašius (patvirtinus) abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Žodinės išlygos neturi juridinės galios. Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.
15.3. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais, būdais. 

Kuo galiu Jums padėti?
_
Paslėpti
Atsiprašome, šiuo metu dėl techninių kliūčių bendravimas negalimas.
Jei pageidaujate, kad su Jumis susisiektume telefonu, pasirinkite antrą kortelę "Susisiekite su manimi" ir palikite savo kontaktinę informaciją.
Jei pageidaujate palikti žinutę, pasirinkite trečią kortelę "Palikite žinutę" ir išsiųskite žinutę.
Jei norite susisiekti su mūsų skyriais – jų kontaktus galite rasti ketvirtoje kortelėje "Kontaktai".
Turite klausimų? Domina prekių užsakymas? Ar nepavyksta prisiskambinti? Palikite kontaktus ir mes Jums paskambinsime per 24 val. *
Jūsų vardas:  
Kontaktinis telefonas:  
Pasirinkite pokalbio tematiką:  
Jūsų komentaras:  
 
* Skambiname tik darbo dienomis
Vardas:  
El. paštas:  
Klausimas:  
 
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
Plungė
Alytus
Pylimo g. 29, LT-01309
Tel.: 8 5 2610725
Fax.: 8 700 44949
Mob.tel.: 8 606 84141
El. paštas: vilnius@skytech.lt
Savanorių pr. 237, LT-50184
Tel.: 8 37 787557
Mob.tel.: 8 698 80295
El. paštas: kaunas@skytech.lt
El. paštas: verslas.kaunas@skytech.lt
Sausio 15-osios g. 8, LT-91140
Mob.tel.: 8 611 17038
Tel.: 8 46 411 887
Fax.: 8 700 44949
El. paštas: klaipeda@skytech.lt
Dariaus ir Girėno g. 2, LT-90121
Tel.: 8 448 52100
Mob.tel.: 8 671 02020
El. paštas: plunge@skytech.lt
Vilniaus g. 13, LT-62112
Mob. tel.: 8 693 29240
Mob. tel.: 8 698 45646 (pildymas)
El. paštas: alytus@skytech.lt
Gaukite geriausius SKYTECH.LT pasiūlymus!
El. paštas: